Politika firmy - Pradědský lesní závod, a.s.

Politika firmy

Vedení Pradědského lesního závodu, a. s. formulovalo zásady firemní politiky jakosti; ochrany životního prostředí; bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Politika) v následujících bodech:

1. FIRMA RESPEKTUJE ZÁKAZNÍKA A LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

Zakázku odevzdáváme v kvalitě požadované zákazníkem, v dohodnutém termínu a při respektování legislativních požadavků, vztahujících se k činnostem, výrobkům a službám společnosti.

Známe požadavky a přání našich zákazníků a dokážeme pružně reagovat na jejich individuální potřeby. Usilujeme o to, aby se naše vzájemné vztahy prohlubovaly v partnerství.

2. ZAMĚSTNANCI FIRMY

Vážíme si tvořivých a profesně zdatných zaměstnanců, jejich motivací k produktivní a dobře odvedené práci vytváříme předpoklady pro vyšší ekonomické zhodnocení a uspokojení z práce každého z nás.

Dbáme na soustavné vzdělávání, zvyšování kvalifikace a informovanost zaměstnanců. Po zaměstnancích vyžadujeme dodržování Etického kodexu zaměstnance, sebevzdělávání, dodržování a respektování firemní strategie a legislativních předpisů, aktivitu a pečlivost při plnění každodenních pracovních úkolů a kladný přístup k firmě. Po dodavatelských subjektech vyžadujeme dodržování a respektování smluvních podmínek, legislativních povinností a aktivní spolupráci v rámci smluvních vztahů.

3. NAŠÍM CÍLEM JE: TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ FIRMY, KVALITA, DOBRÉ JMÉNO FIRMY, POSILOVÁNÍ VÝZNAMU FIRMY V REGIONU I V ČESKÉM LESNICTVÍ A ZEMÉDÉLSTVÍ

Každým pracovním činem tvoříme budoucnost firmy.
Kvalitu provedeného díla garantujeme kvalitními materiálovými vstupy, použitím moderních technologií, stabilitou procesů a kvalifikací zaměstnanců. Postavení firmy chceme posílit trvalou péčí o zvyšování kvality zakázek, pečlivým výběrem zakázek, zlepšením úrovně služeb spojených s prodejem, aktivní činností v regionu i v rámci tuzemského lesnictví a zemědělství.

4. HOSPODÁRNOST A EFEKTIVNOST VE VŠECH FIREMNÍCH PROCESECH

Pravidelným hodnocením procesů vytvoříme účinný nástroj pro měření efektivnosti prováděných služeb a zabezpečení vysoké jakosti zakázek.

Hlavním cílem je trvale snižovat náklady a zamezit všem formám plýtvání. S péčí řádného hospodáře se starat o majetek firmy.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Péče o životní prostředí je nedílnou součástí našeho řízení. Plnění legislativních požadavků a neustálé omezování negativních dopadů na životní prostředí je součástí každodenního života firmy. Dbáme na dodržování zásad ochrany životního prostředí u našich dodavatelů a zákazníků.

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Plnění legislativních požadavků z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je každodenní součástí firemních procesů na všech stupních řízení ve firmě.

Budeme trvale snižovat vliv přípustných rizik v oblasti BOZP v systému řízení společnosti.

Budeme seznamovat veřejnost vhodnou formou s riziky v BOZP společnosti, které mohou mít vliv na okolí areálů (pracovišť) společnosti

Výše uvedenými aktivitami budeme chránit zdraví zaměstnanců a předcházet vzniku pracovních úrazů. Ve smluvních vztazích s dodavateli prací budeme důsledně dbát na dodržování smluvních povinností v oblasti BOZP ze strany dodavatelů prací.

7. INOVACE VE FIRMĚ

Budoucnost tvoříme využíváním metod neustálého zlepšování a inovace, využíváním poznatků lesnického (zemědělského) školství a výzkumu, praktickou spoluprací s oborovými vysokými i středními odbornými
školami.

8. PROPAGACE REGIONU JESENÍKY

Budeme propagovat region Jeseníky, ve kterém podnikáme a žijeme.

Vedení společnosti se zavazuje, že svým přístupem vytvoří předpoklady pro naplňování výše uvedených zásad Politiky v každodenní práci firmy.

S Politikou jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.

Ve Vrbně po Pradědem,dne 29.1.2013